AUTOCENTRUM Dojáček

Prodloužená záruka

CITROËN EssentialDrive

V případě, že bude ve Formuláři zvolena varianta CITROËN EssentialDrive, budou kromě všeobecných podmínek uvedených výše, platit i následující zvláštní podmínky:

1. Celková doba trvání Smlouvy a celkový proběh km nesmí přesáhnout 60 měsíců a 150 000 km.

2. Zákazník má možnost sjednat si ke Smlouvě opci ASSISTANCE „PREMIUM“. Tato umožňuje zákazníkovi využívat, kromě asistenčních služeb i následující služby:

- V případě nehody má Zákazník nebo řidič k dispozici asistenční služby dle čl. 7 za podmínek v něm uvedených.Náklady na opravu závad způsobených nehodou však zůstávají k tíži Zákazníka.

- V případě ztráty klíčů nebo jejich uzamčení uvnitř Vozidla bude tento problém s Vozidlem buď vyřešen na místě, nebo bude Vozidlo odtaženo k nejbližšímu Autorizovanému Opravci CITROËN nebo do Místa bydliště Zákazníka, pokud se toto nachází ve vzdálenosti do 50 kilometrů. Náklady na opravu vozu po jeho otevření a na dodání nových klíčů zůstávají k tíži Zákazníka.

- V případě záměny paliva při tankování nebo úplného vyčerpání paliva z nádrže bude Vozidlo buď zprovozněno na místě, nebo odtaženo k nejbližšímu Autorizovanému Opravci CITROËN. Náklady na doplnění/výměnu paliva a případné uvedení Vozidla do provozuschopného stavu zůstávají k tíži Zákazníka.

- V případě defektu pneumatiky bude Vozidlo buď zprovozněno na místě, nebo odtaženo k nejbližšímu Autorizovanému Opravci CITROËN. Náklady na opravu zůstávají k tíži Zákazníka.

Ceník EssentialDrive ke stažení zde.

 

CITROËN IdealDrive

V případě, že bude ve Formuláři zvolena varianta CITROËN IdealDrive, budou kromě všeobecných podmínek uvedených výše, platit i následující zvláštní podmínky:

1. Celková doba trvání Smlouvy a celkový proběh km nesmí přesáhnout 60 měsíců a 150 000 km.

2. Smlouva plně kryje náklady vynaložené členem Sítě CITROËN za následující služby (včetně nákladů na nezbytně vynaloženou práci):

- Zásahy údržby, definované Servisní a záruční knížkou pro běžné používání Vozidla (tzv. normální provoz) podle Servisní a záruční knížky. Tyto zásahy zahrnují výměnu dílů, jejichž výměna je výslovně předpokládána v Plánech údržby uvedených v Servisní a záruční knížce Vozidla, nikoliv však dalších spotřebních dílů (všechny prohlídky nad rámec plánu údržby stanoveného pro normální provoz budou k tíži Zákazníka).

- Zásahy údržby mohou být provedeny s použitím nových nebo renovovaných dílů podle rozhodnutí Dovozce nebo jeho Autorizovaného zástupce. Vlastnické právo k dílům vyměněným při opravě provedené z titulu Smluvní záruky nabývá Dovozce.

3. Smlouva plně kryje náklady vynaložené členem Sítě CITROËN za následující služby (včetně nákladů na práci nezbytně vynaloženou):

- Předběžnou technickou kontrolu a První technickou kontrolu, jejíž provedení vyplývá z právních předpisů. Obě tyto kontroly se provádějí výhradně v zemi, kde je Vozidlo přihlášeno v evidenci motorových vozidel. Zákazník, který Smlouvu uzavřel na dobu trvání alespoň 48 měsíců a tato Smlouva je stále účinná, má možnost pověřit Síť CITROËN provedením předběžné technické kontroly. Tato kontrola je bezplatná a Vozidlo musí být na její provedení předáno Autorizovanému Opravci nejpozději 30 dní před datem první povinné technické kontroly. Pokud předběžná technická kontrola odhalí potřebu provedení oprav krytých Smluvní zárukou, budou tyto opravy

provedeny členem Sítě CITROËN oprávněným tyto opravy provádět pro Zákazníka bezplatně. Pokud se náklady na provedení těchto oprav nevztahuje Smluvní záruka, bude Zákazníkovi předán rozpočet na opravu. Ten má následně možnost nechat si opravit své Vozidlo v Síti CITROËN nebo u jiného opravce dle svého výběru. Jakmile je Vozidlo uvedeno do odpovídajícího stavu, bude přistaveno členem Sítě CITROËN do střediska technické kontroly.

Po provedení technické kontroly Vozidlo:

- Projde kontrolou a získá osvědčení o technické kontrole; následně je předáno zpět Zákazníkovi se všemi doklady a částka za provedení technické kontroly bude uhrazena Autorizovaným Opravcem CITROËN; nebo

- Vozidlo nezíská osvědčení o technické kontrole; částka za provedení technické kontroly bude uhrazena Autorizovaným Opravcem CITROËN. Pokud bylo Vozidlo opravováno mimo Síť CITROËN, nemůže se Zákazník dovolávat odpovědnosti Autorizovaného Opravce CITROËN za nezískání dotyčného osvědčení a Autorizovaný Opravce CITROËN není povinen uhradit náklady na opakovanou technickou kontrolu. Pokud bude dosažen maximální kilometrový proběh dle odst. 1 před 47. měsícem trvání Smlouvy, není Autorizovaný Opravce CITROËN povinen náklady za provedení předběžné technické kontroly a technické kontroly uhradit.

V případě oprav prováděných na základě zákonné záruky má Zákazník možnost požadovat na Autorizovaném Opravci

CITROËN, který je jeho dodavatelem, doklad o použití originálních náhradních dílů pocházejících od Výrobce.

Ceník IdealDrive ke stažení zde.


CITROËN FreeDrive

V případě, že bude ve Formuláři zvolena varianta CITROËN FreeDrive, budou kromě všeobecných podmínek uvedených výše, platit i následující zvláštní podmínky:

1. Celková doba trvání Smlouvy a celkový proběh km nesmí přesáhnout 60 měsíců a 150 000 km.

2. Pro variantu CITROËN FreeDrive platí v plném rozsahu, ve smyslu souvisejících podmínek a omezení a s výjimkou následujících ustanovení, úprava uvedená v bodech 2 a 3 varianty CITROËN IdealDrive.

3. Případné zásahy nezbytné pro udržení Vozidla v odpovídajícím stavu a plné funkčnosti zahrnují seřízení nebo výměnu dílů označených za vadné a výměnu opotřebených dílů, s vyloučením:

 • doplňování paliva, aditiv nebo jejich směsi,
 • úkonů seřizování (dveří, přední nápravy, geometrie kol, vyvážení kol, ...),
 • oprav vibrací a zvuků způsobovaných provozem Vozidla, poškození typu vyblednutí barvy, narušení nebo deformace dílů v důsledku jejich normálního stárnutí,
 • oprav přímých nebo nepřímých následků nenahlášení závady Vozidla Zákazníkem v Síti CITROËN bezodkladně po jejím zjištění, a/nebo nereagování Zákazníka na výzvu k bezodkladnému přistavení Vozidla k Autorizovanému Opravci CITROËN za účelem uvedení dotyčného Vozidla do stavu odpovídajícího platným právním předpisům,
 • oprav následků působení přírodních jevů, krupobití, záplav, úderu blesku, bouře nebo dalších atmosférických jevů,
 • oprav následků nehod, požárů, odcizení, pokusů o vniknutí do Vozidla,
 • prav rozbitých oken, vyhoření optických bloků, zrcátek,
 • oprav těsnění dveří a zámků,
 • výměny nádrže na vozidlech na zemní plyn,
 • náhrady ztracených okrasných krytů kol nebo dálkových ovladačů,
 • opra karosérie a laku,
 • oprav čalouněných dílů, obložení a koberců v případě opotřebení,
 • oprav příslušenství nebo vybavení, které nebylo namontováno v prvovýrobě, a následků jejich dodatečné montáže,
 • oprav následků nesprávného používání Vozidla (přetěžování, nadměrný počet cestujících, závodění), chyby nebo nezkušenosti řidiče,
 • oprav následků použití nebo montáže do Vozidla dílů nebo příslušenství neschválených Výrobcem,
 • veškerých oprav, kontrol nebo odtahů v důsledku mechanické závady související se zásahy provedenými mimo Síť CITROËN,
 • oprav následků údržby, která nebyla prováděna v intervalech a v souladu s pokyny uvedenými v Servisní a záruční knížce Vozidla,
 • úhrady nákladů na nepovinné roční prohlídky nabízené mezi dvěma termíny pro pravidelnou údržbu,
 • nákladů spojených s úpravou Vozidla nezbytnou pro jeho uvedení do stavu požadovaného právními předpisy, které nabyly účinnosti po předání nového Vozidla.


4. ASSISTANCE „PREMIUM“

Rozšířená asistenční služba ASSISTANCE „PREMIUM“ umožňuje Zákazníkovi čerpat navíc k asistenčním službám

uvedeným v čl. 7 služby vyjmenované dále:

- V případě ztráty klíčů nebo jejich uzamčení uvnitř Vozidla bude tento problém s Vozidlem buď vyřešen na místě nebo

bude Vozidlo odtaženo k nejbližšímu Autorizovanému Opravci CITROËN nebo do místa bydliště Zákazníka, pokud se

toto nachází ve vzdálenosti do 50 kilometrů. Náklady na opravu vozu po jeho otevření a na dodání nových klíčů

zůstávají k tíži Zákazníka.

- V případě záměny typu paliva při tankování nebo úplného vyčerpání paliva z nádrže bude Vozidlo buď zprovozněno

na místě, nebo odtaženo k nejbližšímu Autorizovanému Opravci CITROËN. Náklady na doplnění/výměnu paliva a

případné uvedení Vozidla do provozuschopného stavu zůstávají k tíži Zákazníka.

- V případě proražení pneumatiky bude Vozidlo buď zprovozněno na místě nebo odtaženo k nejbližšímu

Autorizovanému Opravci CITROËN. Náklady na opravu zůstávají k tíži Zákazníka.

- V případě problému s akumulátorem bude Vozidlo buď zprovozněno na místě nebo odtaženo k nejbližšímu Autorizovanému Opravci CITROËN. Náklady na opravu zůstávají k tíži Zákazníka.

5. V případě přistavení Vozidla do servisu na pravidelnou prohlídku předepsanou Výrobcem v Plánu údržby bude Zákazníkovi poskytnuto náhradní vozidlo stejné nebo nižší kategorie z nabídky daného pronajímatele, bez specifického vybavení, a to maximálně na jeden den na jednu pravidelnou prohlídku za podmínky, že schůzka u Autorizovaného Opravce CITROËN byla sjednána minimálně 48 hodin předem.

6. V rámci plnění ze Smlouvy bude při pravidelné prohlídce předepsané Výrobcem v Plánu údržby bude Zákazníkovi Vozidlo umyto z vnější strany.

Ceník FreeDrive ke stažení zde.

Servisní služby

Kontakty

AUTOCENTRUM Dojáček, spol. s.r.o.

AUTOSALON

Kolbenova 809/31, Praha 9
Tel.:
+420 281 864 734
Email: citroen@dojacek.cz


SERVISY

U seřadiště 65/7, Praha 10, SERVIS PŘEMÍSTĚN

Mob.: + 420 737 282 328

Email: servis@dojacek.cz


Kolbenova 809/31, Praha 9
Tel.:
+420 281 860 187
Mob.:
602 740 038
Email:
servis.kolbenova@dojacek.cz

Aktuality